Wanneer start de mediation?

De mediation begint zodra de mediationovereenkomst door alle partijen is ondertekend. Hiervan kan worden afgeweken als de partijen en de mediator dat schriftelijk overeenkomen in de mediationovereenkomst. Het tijdstip waarop een mediation aanvangt is van belang, omdat vanaf dat moment het reglement van toepassing is.

Mediation overeenkomst

In de overeenkomst staan de volgende onderdelen:

  • Globale omschrijving van de kwestie.
  • Mediation uitgangspunten.
  • Deelname op basis van vrijwilligheid
  • Geheimhouding.
  • Vertegenwoordiging bij rechtspersonen.
  • Honoraria en kostenverdeling.
  • Vastlegging van het resultaat en afspraken.

Wat zijn de werkzaamheden van de mediator?

In het MfN-reglement is een bepaling opgenomen over de werkzaamheden van de mediator en procesbegeleiding. Deze bepaling staat in artikel 4. Bij werkzaamheden kunt u denken aan het organiseren en begeleiden van de mediationbijeenkomst, verslaglegging, contacten met partijen onderhouden (per email, schriftelijk of telefonisch, bestuderen van stukken, contracten (met derden) opstellen, opstellen van overeenkomsten.

Is mediation vrijwillig?

Ja, mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid van de partijen. Echter, eenmaal gestart aan het mediation traject zijn beide partijen ook gebonden aan de voorwaarden waarmee ze, met ondertekening van de mediation overeenkomst, mee hebben ingestemd. Zie voor meer informatie het MfN-reglement.