Artikel 1. Definities
 1. Kantel Mediation :Opdrachtnemer, de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, haar vertegenwoordigers en gecontracteerden.
 2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon/personen voor wie Kantel Mediation zich inspant om de afgesproken diensten te verlenen. Indien twee of meer partijen verzoeken om mediation gelden zij beide, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, als opdrachtgever.
 3. Honorarium:de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) die Kantel Mediation voor uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
 4. Partij(en):De natuurlijke of rechtspersonen die een conflict willen oplossen door mediation.
 5. MfN:Mediators federatie Nederland
Artikel 2. Toepasselijkheid
 1. Kantel Mediation is een eenmanszaak naar Nederlands recht. De mediator is aangesloten bij de Mediation Federatie Nederland en voldoet aan de voorwaarden die deze federatie stelt.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en alle overeenkomsten, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Kantel Mediation , van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen opdrachtgever en Kantel Mediation , tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover dit schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
 4. Op alle door Kantel Mediation uitgevoerde mediations zijn het MfN reglement en de MfN klachtenregeling van toepassing. Het MfN reglement maakt integraal deel uit van de algemene voorwaarden van Kantel Mediation .
 5. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door Kantel Mediation uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
Artikel 3. Overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand indien er overeenstemming is over de opdracht en dit schriftelijk is bevestigd. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Indien het belang van de opdrachtgever vergt dat er onverwijld een aanvang met de werkzaamheden wordt gemaakt, wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard doordat Kantel Mediation met de door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden feitelijk een aanvang heeft gemaakt.
 3. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. Kantel Mediation zal de werkzaamheden waartoe opdracht is verstrekt naar beste inzicht en vermogen verrichten.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de werkzaamheden zulks verlangt, kan de mediator -na expliciete toestemming van opdrachtgever- bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden of derden bij de uitvoering van de mediation betrekken. De kosten van deze derden zullen ten laste van opdrachtgever worden gebracht. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de in artikel 2 genoemde bepalingen van Mfn reglementen.
 5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat opdrachtnemer tijdig en volledig wordt voorzien van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens. Opdrachtnemer heeft het recht de mediation op te schorten tot het moment dat alle gegevens voorhanden zijn.
Artikel 4. Kosten van de werkzaamheden en betaling
 1. De door Kantel Mediation verrichte werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever worden in rekening gebracht op basis van de aan de opdracht bestede tijd vermenigvuldigd met het voor de opdracht overeengekomen uurtarief. Dit uurtarief kan jaarlijks per 1 januari worden aangepast. Het uurtarief wordt verhoogd met omzetbelasting, eventuele reiskosten en andere door derden in rekening te brengen kosten.
 2. Kantel Mediation factureert maandelijks. Facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan tegen behoorlijk bewijs van kwijting in contanten dan wel door storting op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
 3. In geval van niet tijdige betaling is opdrachtgever zonder nadere sommatie of ingebrekestelling in verzuim. Tot aan de dag van algehele voldoening is in dat geval over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten voor de incasso van de vordering, met een minimum van 15% van het te incasseren bedrag en ten minste € 50,- zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Bij niet (tijdige) betaling van de facturen heeft opdrachtnemer het recht de werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden met uitsluiting van enige aansprakelijkheid van opdrachtnemer, die hierdoor mocht ontstaan. Ingeval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen kan Kantel Mediation weigeren haar werkzaamheden uit te voeren en kan zij deze opschorten of staken. Kantel Mediation is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting of staking van de werkzaamheden op deze grond.
Artikel 5. Aansprakelijkheid
 1. Iedere aansprakelijkheid, die zou kunnen voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, is beperkt tot het totaal van de, tot het moment van aansprakelijkstelling, in rekening gebrachte kosten en is in elk geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten door Kantel Mediation wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de betreffende polis.
 2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 6.1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van Kantel Mediation beperkt tot een bedrag van € 2.500,-.
 3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
 4. Kantel Mediation zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Kantel Mediation is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Kantel Mediation is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden, waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden gedongen namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Kantel Mediation indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
 6. De opdrachtgever vrijwaart Kantel Mediation van alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van Kantel Mediation en/of één van haar medewerkers.
 7. Bij inschakeling van derden zal Kantel Mediation de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Kantel Mediation is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.
 Artikel 6. Verhindering
 1. Indien (één van) de partijen een (mediation)sessie niet uiterlijk 24 uur voor de afgesproken tijd afzegt of niet verschijnt, wordt de sessie geacht te hebben plaatsgevonden en honorarium en overige kosten in rekening gebracht.
Artikel 7. Toepasselijk rechts
 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Kantel Mediation is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen over de uitvoering van de overeenkomst zullen eerst met mediation gepoogd te worden opgelost, alvorens deze voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Best, maart 2017